Uitleenregelement

  1. Een abonnementstermijn loopt 1 jaar en start op 1 april (uiteraard vindt er een verrekening plaats bij eerder of later afsluiten). Voor het lenen van speelgoed wordt jaarlijks abonnementsgeld betaald. De hoogte hiervan wordt door het bestuur bepaald. Indien het abonnementstarief wijzigt, worden de abonnementhouders hiervan minimaal twee maanden van tevoren op de hoogte gebracht. De betaling van het abonnementsgeld geschiedt via een machtiging (automatische incasso). De contributie wordt elk jaar na het aflopen van de vorige abonnementstermijn afgeschreven. Indien er geen machtiging wordt afgegeven, berekent de speelotheek EUR 5,00 extra administratiekosten. Er wordt eenmalig EUR 2,50 aan inschrijfgeld betaald bij aanmelding.
  2. Het abonnement wordt aangegaan per jaar en wordt telkens met een jaar verlengd. Het abonnement dient minimaal 2 weken voor het einde van de abonnementstermijn te worden opgezegd. Opzegging geschiedt door middel van een e-mail naar sotketelbinkie@gmail.com of schriftelijk.
  3. Voor elk stuk speelgoed is de uitleentermijn vastgesteld op 3 weken. Deze termijn kan maximaal 1 keer met 3 weken worden verlengd, mits het speelgoed niet door iemand anders is gereserveerd. Doelgroep (Motoriek) abonnementhouders mogen 6 maanden lenen en de leentermijn kan 1 keer met 6 maanden verlengd worden, mits het materiaal niet door iemand anders is gereserveerd.
  4. Bij een overschrijding van de uitleentermijn zal een boete in rekening worden gebracht van EUR 0,50 per week per geleend stuk speelgoed. Als de overschrijding 3 maanden bedraagt wordt de boete verhoogd met de nieuwprijs van het geleende stuk speelgoed. De boetes zullen via de machtiging geïncasseerd worden.
  5. De abonnementhouder moet zelf controleren of het speelgoed dat hij meeneemt compleet, goed werkend en onbeschadigd is. Eventuele gebreken moeten worden gemeld bij de medewerkers aan de uitleenbalie. Wordt dit niet gedaan dan kan de abonnementhouder bij een volgend bezoek aansprakelijk gesteld worden voor de schade.
  6. De abonnementhouder is verantwoordelijk voor het speelgoed dat meegenomen wordt, gaat zorgvuldig met het speelgoed en de doos om en neemt de veiligheid van het kind in acht. Het speelgoed moet schoon ingeleverd worden. Wanneer bij teruggave het speelgoed beschadigd of als het teruggebrachte speelgoed niet compleet of beschadigd is, wordt een boete in rekening gebracht. In eerste instantie wordt er een voorlopige boete van EUR 2,00 berekend. De uiteindelijke boete wordt bepaald door de leden van de speelgoedcommissie. Als speelgoed zodanig stuk is dat het niet meer uitgeleend kan worden, wordt bij bepalen van de uiteindelijke boete rekening gehouden met aanschafbedrag en afschrijving. De boete voor een vermist of kapot onderdeel of doos is afhankelijk van de (her)aanschafwaarde en de essentie voor het totale spel. Blijkt de EUR 2,00 boete te veel te zijn, dan wordt later het te veel terug betaald. Is het te weinig, dan is de abonnementhouder verplicht het restant bij te betalen. Als een vermist onderdeel binnen één maand na vermissing wordt teruggebracht dan krijgt de abonnementhouder de boete terug. Het speelgoed blijft te allen tijde eigendom van de speelotheek.
  7. Het is mogelijk om speelgoed gratis te reserveren. (Het is niet mogelijk speelgoed voor een bepaalde periode te reserveren). Als het gereserveerde speelgoed binnenkomt, wordt de abonnementhouder per mail op de hoogte gebracht. Het gereserveerde speelgoed moet binnen een week na dit bericht worden afgehaald, daarna vervalt de reservering.
  8. In de speelotheek dient men de aanwijzingen van de medewerkers te volgen. De dienstdoende medewerkers kunnen, (I) bezoekers weigeren speelgoed te lenen en/of (II) bezoekers de toegang tot de speelotheek ontzeggen. Zij doen hiervan melding aan het bestuur. De redenen hiervoor zullen altijd aan de betrokkenen worden medegedeeld. Zij kunnen hiertegen bezwaar maken bij het bestuur.
  9. Wanneer hierboven genoemde regels niet in acht worden genomen, zal het bestuur zo nodig maatregelen nemen

———————————————————————————————————
Voor elke donateur gelden de volgende regels:
* Een donateur is geen lid van de speelotheek en mag geen gebruik maken van de ruimte achter inname/uitleen balie, de aanwezige computers voor de inname / uitleen bedienen, kasgeld beheren, of sleutels bezitten die toegang verlenen tot de ruimte waarin de speelotheek zich bevindt.
* Een donateur mag speelgoed en spelmaterialen lenen.
* Om donateur te worden dien je een inschrijfformulier in te vullen bij de speelotheek of online en uw bijdrage te betalen.
* Bij inschrijving betaal je éénmalig € 2,50 administratiekosten en
jaarlijks het verschuldigde abonnementsgeld
* De uitleenperiode is 3 weken.
* Opzeggen minimaal één maand voor het einde van het donateurschap via sotketelbinkie@gmail.com

Leden van de speelotheek/vrijwilligers

• Leden van de speelotheek verplichten zich uitdrukkelijk tot het bijdragen aan het rooster met betrekking tot de uitleen / openingstijden van de speelotheek.
• Leden van de speelotheek mogen gebruik maken van de ruimte achter de inname/uitleen balie, de aanwezige computers voor de inname / uitleen bedienen, kasgeld beheren, of sleutels bezitten die toegang verlenen tot de ruimte waarin de speelotheek zich bevindt.
• Leden een betalen een bijdrage van 20 euro per jaar per lid.